प्रशासकीयब्रेकिंग न्युजमहाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र शासनाचे रोख्यांची सममूल्याने परतफेड २५ ऑगस्टपर्यंत

मुंबई दि २२ – महाराष्ट‍्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या अधिसुचनेनुसार ८.४२ टक्के महाराष्ट्र शासन रोखे  २०२०  अदत्त शिल्लक रकमेची २४ ऑगस्ट २०२० पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह २५ ऑगस्ट २०२० रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार आहे. तसेच यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नसल्याची माहिती वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

सरकारी प्रतिभूती विनियम अनुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती  उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.  

रोख्यांच्या प्रदान करण्यासाठी मूळ वर्गणीदार किंवा धारकांना बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या उप कोषागाराकडे व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांना बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करावा लागेल.

बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.४२ टक्के शासनाच्या रोखे २०२० च्या धारकांनी लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत.  रोखे प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते बँकेच्या शाखेतच सादर करावेत इतर कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करावयाची असल्यास जी ठिकाणे मुख्यांकीत केली आहेत तेथेच करावीत अन्यथा नोंदणीकृत  व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावीत असेही पत्रकाद्वारे सुचित करण्यात आले आहे.     भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकाच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रेाखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासख, ते संबधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत. याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे. रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग,यांनी पत्रकाव्दारे सुचित करण्यात आले आहे.

//

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.